چاقی سبب ازدیاد خطر بروز مرض نقرس که یک حالت التهاب مفاصل است، میشود

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.