کنترل وزن از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش میتواند از دیابت نوع 2 جلوگیری نماید

| August 4, 2012

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.