افرادیکه فعلا سیگار میکشند یا قبلا سیگار میکشیدند در معرض خطر ابتلا به امراض التهابی روده از قبیل مرض کرونز وکولیت السراتیو قرار دارند

| August 4, 2012

MedlinePlus: Trusted Health Information for You.