نکاتی در مورد بهتر کردن خلق

| July 28, 2012

از حالت نشسته خسته شده اید.هر چند لحظه ایستاده شوید. خودرا کشش دهید.تا جریان خون به حجرات بدن شما سرعت یابد. شما بالارفتن انرژی را احساس خواهید نمود. لبخندبزنید تا سروتونین در بدن شما ترشح گردد و خلق شما را خوش نگهدارد.

بجای فکر کردن در مورد چیز های  که ندارید و آرزوی داشتن شانرا مینمایید، درمورد چیز های مثبتی که دارید فکر کنید. مثبت فکرکردن بر احساست شما تاثیر کرده و احساس خوشی برای تان میدهد.

به موسیقی دلخواه تان گوش دهید. اگر استرس دارید یک موسیقی ارام کننده بشنوید و اگر خلق تان پایین است یک موسیقی شاد بشنوید.موسیقی میتواند افسردگی را کم نماید

رنگ های روشن را به مجموعه کالاهای تان بیفزایید. رنگ روشن خلق تانرا روشن نگهمیدارد

مصرف کاربوهایدریت های خوب را فراموش نکنید. مغز تان به انرژی از طریق گلوکوز نیاز دارد.مثلا میوه ها و غلات دانه کامل میتواند شمارا کمک کند

منبع

داکترمائوشینگ نی.