افرادیکه دچار صدمات فزیکی میگردند، در معرض خطر کاهش حرارت بدن قرار دارند! ازینرو باید در گرم نگهداشتن شان توجه کرد

| August 6, 2012

Source : MedlinePlus